Tunel Třebovice – železničný (Česká republika)

Objednávateľ:

ŽS Brno, a.s., Česká republika

Činnosť:

V rámci projektu boli vykonávané práce na objekte tunela, oporného múru, pilótovej steny a zaistenia svahu.

Popis:

SO 55-21-01 rieši návrh konštrukcie tunela v km 7,675-7,770. Celková dĺžka tunela je 95,00m. Tunel je navrhnutý v úseku najväčšieho zahĺbenia nivelety koľají pod terén v priestore križovania nového vedenia trate s pozemnou komunikáciou – cestou I/14 Č. Třebová – Svitavy a zároveň v mieste kríženia s pôvodným Třebovickým tunelom (v km 7,379-7,891 v staničení pôvodnej trate). Povrch zásypu tunela slúži tak pre prevedenie komunikácie č. I/14, ako aj pre biokoridor pre voľný pohyb zvierat cez železničnú trať. Tunel je dĺžky 95 m s minimálnym nadožím 0,6 – 2,3 m, ktoré predstavuje technické minimum z hľadiska riešenia kríženia komunikácií a biokoridor.

  • slide