Oblasti pôsobenia


Projekčná činnosť


Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. poskytuje projekčné služby a vypracováva komplexné štúdie aj odborné certifikované dokumentácieAmberg Engineering Slovakia, s.r.o. poskytuje projekčné služby a vypracováva:


 • technické štúdie, investičné štúdie a štúdie realizovateľnosti
 • dokumentácie stavebného zámeru
 • dokumentácie na územné rozhodnutie
 • dokumentácie na stavebné povolenie
 • dokumentácie na ponuku a dokumentácie na realizáciu stavby
 • dokumentácie na vykonanie prác
 • dokumentácie na zmenu stavby pred dokončením
 • dokumentácie skutočného realizovania stavby


V tejto oblasti ide najmä o projektovanie a autorský dozor pre:


Zabezpečíme dokumentáciu pre EIA proces, a to najmä zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dopravno-inžinierske prieskumy a iné dokumentácie.

 • Dopravné stavby
 • Pozemné stavby
 • Podzemné stavby
 • Vodohospodárske stavby
 • Geotechnika

Pri projektovaní využívame BIM metódu (Building Information Modeling), ktorá je pripravená na tímovú prácu a kooperáciu profesií, čo sa prejaví vo vyššej kvalite samotných projektov.
Stavebný dozor


Naša spoločnosť realizuje niekoľko druhov dozorov vo viacerých oblastiach stavieb.Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. realizuje stavebný, geotechnický a technický dozor investora pre:


 • Pozemné stavy
 • Diaľnice, mosty a železnice
 • Tunely a iné podzemné stavby, geotechniku
 • Vodohospodárske stavby
 • Priemyselné stavby

Ponúkame služby spojené s výkonom činnosti stavebného dozoru, ktorý prináša projektom trvácnu hodnotu tým, že sme vyčlenili päť základných charakteristík kvality práce: spoľahlivosť, kompetentnosť, čestnosť, nestrannosť a korektnosť.


​Formou výkonu činnosti stavebného dozoru, resp. činnosti stavebno-technického dozoru ako špecialistu, okrem návrhovej a realizačnej kapacity v závislosti od typu projektu zabezpečujeme:


 • Poskytovanie poradenstva v rámci postupov verejného obstarávania a financovania projektov
 • Sprostredkovanie obchodno-technického vzťahu medzi investorom a dodávateľom
 • Odsúhlasovanie subdodávateľov a ich kontrolovanie
 • Komplexné riadenie projektov
 • Kontrola kvality, harmonogramu a ceny stavebných prác


Ponúkame služby spojené s výkonom činnosti stavebného dozoru, ktorý prináša projektom trvácnu hodnotu tým, že sme vyčlenili päť základných charakteristík kvality práce: spoľahlivosť, kompetentnosť, čestnosť, nestrannosť a korektnosť.Inžinierska činnosť


Klientom poskytujeme komplexnú starostlivosť v schvaľovacom procese investičnej výstavby od prípravy a posúdenia plánovaného investičného zámeru cez odbornú poradenskú činnosť počas realizácie stavby až po jej kolaudáciu.

Usmerníme a poradíme pri tvorbe plánovaného investičného zámeru, podrobne pomenujeme skladbu možných rizík.

Zadefinujeme kľúčové body konaní, navrhneme alternatívy a poskytneme služby inžinierskej činnosti počas prípravnej, predprojektovej, projektovej a realizačnej fázy až po kolaudáciu.Radi pre Vás zabezpečíme nasledovné:


 • rozhodnutie o umiestnení stavby
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
 • ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie a iné)
 • povolenie k odstráneniu stavby
 • odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie (EIA)
 • konania pred špeciálnymi stavebnými úradmi
 • ohlásenie drobných stavieb
 • konanie o dodatočnom povolení stavbyMajetkovoprávne vysporiadanie


Majetkovoprávne vysporiadanie, ktoré zabezpečuje naša spoločnosť, pozostáva z vysporiadania práv k nehnuteľnostiam dotknutých výstavbou a úzko nadväzuje na inžinierske činnosti pri príprave stavieb.MPV zahŕňa:


 • identifikáciu majetkovoprávnych vzťahov stavby, zistenie identifikačných údajov fyzických a právnických osôb a rokovania s majiteľmi
 • zabezpečovanie všetkých foriem zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách, riadnych zmlúv, resp. zabezpečovanie rozhodnutí o vyvlastnení pozemkov pre investoraMajetkovoprávne vysporiadanie pozostáva najmä:


 • z uzatvárania zmlúv o budúcich zmluvách (kúpnych, nájomných, o vecných bremenách, o prevode majetku, o prevode správy a pod.)
 • z uzatvárania kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv o vecných bremenách, zmlúv o prevode majetku, zmlúv o prevode správy a pod.
Geodetická činnost


Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. realizuje geodetické práce v rámci inžinierskej geodézie, ako aj pre kataster nehnuteľností.Zabezpečujeme geodetickú činnosť pre:


 • diaľnice, železnice, cesty a mosty
 • pozemné stavby
 • tunely a iné podzemné stavbyV rámci katastra nehnuteľností zabezpečujeme:


 • vyhotovovanie geometrických plánov
 • vytýčenie hraníc pozemkov
Súdnoznalecké posudky a expertízna činnosť


Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v Zákone č. 382 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, znalcom pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. vám ponúka vypracovanie znaleckých posudkov v obore stavebníctvo, odvetvie geotechnika.

Taktiež zabezpečujeme expertíznu a poradenskú činnosť pre všetky druhy stavieb, vrátane geotechnického monitoringu a jeho vyhodnocovania. Vypracovávame normy, technické predpisy a smernice. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. pre všetky svoje oblasti pôsobenia poskytuje a realizuje kurzy a školenia, vrátane cvičení hasičov zasahujúcich v tuneloch, a to vo vlastných priestoroch, resp. v prieskumnej štôlni Hagerbach vo Švajčiarsku.

Naši zamestnanci sa veľmi aktívne zúčastňujú na konferenciách a seminároch doma i v zahraničí a v médiách, resp. cez profesné organizácie, ktorých sme členmi sa vyjadrujú k aktuálnym problémom týkajúcich sa stavebníctva.

O tom, že dokážeme vyriešiť väčšinu zo spektra inžinierskych úloh svedčí napríklad aj tá skutočnosť, že sme spolu s ďalšími firmami zo skupiny AMBERG ako prví na Slovensku vypracovali bezpečnostnú a rizikovú analýzu tunela. Spolu s ňou sme realizovali aj simuláciu vetrania a meranie prúdenia vzduchu v systéme odsávania tunela Branisko. V Bujanovskom železničnom tuneli sme realizovali diagnostický prieskum pomocou skenovacieho prístroja. Sme radi, že pre NDS, a.s. sme v minulosti mohli zabezpečiť niekoľko licencií programu TunnelMapTM vyvinutého našou sesterskou spoločnosťou Amberg Technologies AG určeného na grafické ohodnotenie stavu konštrukcie tunela.