Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany – NsP Topoľčany – 2.NP – Centrálna sterilizácia a operačné sály

Objednávateľ:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Činnosť:

Vykonávanie komplexného organizačno-technického zabezpečenia realizácie stavby vrátane činností stavebného dozoru a činností súvisiacich s odovzdaním ukončeného diela.

Popis: