Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Činnosť:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby a odborný autorský dozor.

Popis:

Stavba sa nachádza v blízkosti obce Moštenica v ochrannom pásme NAPANT. Prevádzaná komunikácia je jedinou prístupovou cestou do obce Moštenica.
Pôvodný mostný objekt bol v havarijnom stave, bola navrhnutá jeho demolácia a vybudovanie nového mosta, spĺňajúceho požadované šírkové usporiadanie (C7,5/50).
Most bol navrhnutý ako integrovaná monolitická železobetónová rámová konštrukcia s rozpätím 10,75 m, s hrúbkou rámovej priečle min. 0,6 m. Zakladanie mosta je plošné.
  • slide
  • slide