Cyklolávka cez rieku Morava

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Činnosť:

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, výkon autorského dozoru, súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby pre investičný projekt "Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava".

Popis:

Cyklomost nad riekou Morava je moderný most pre cyklistov, ktorý spája dedinku Marchegg v Rakúsku a cyklistickú trasu v CHKO Záhorie v blízkosti obce Vysoká pri Morave. Most bol otvorený v máji 2022 a je súčasťou rozsiahlej siete cyklotrás, ktorá má prepojiť Rakúsko so Slovenskom.
Ide o konštrukciu zavesenú na oceľových pilieroch. V mieste ponad rieku Morava dosahuje premostenie svoju maximálnu výšku. Zvyšok mosta predstavujú železobetónové predpolia. Kolmo na most je navrhnutá nájazdová rampa, ktorá prepája existujúcu cyklotrasu EV13 so samotným mostom. Návrh je spracovaný tak, aby navrhovaná stavba čo najviac zapadla do prírodného obrazu krajiny a okolia. Počas procesu získania stavebného povolenia sa k projektu vyjadrovali viaceré organizácie a inštitúcie, na základe ktorých bolo potrebné návrh prispôsobiť ich požiadavkám.
Most má šírku 4 m, čo umožňuje komfortný prejazd pre cyklistov a zároveň môže byť využívaný aj pešími, imobilnými, prípadne peších s kočíkmi.

Základné parametre stavby

Dĺžka cyklomosta : 270 m (z toho hlavný objekt (SO 201-00 ) – 184,5 m
a samostatné predpolie na Rakúskej strane (SO 202-00) – 85,5m)
Šírka mosta : 4m (voľná šírka)
Rozpätie mosta: Hlavný objekt (SO 201-00) 2 x 25 m +80 m + 2 x 25m
Samostatné predpolie na Rakúskej strane (SO 202-00) 12,5 m + 4 x 17 m
Výška mosta: 20 m (od hladiny Q po vrch pylónov)
Zaťaženie mosta: v zmysle STN EN 1991-1, STN EN 1991-2, STN EN STN EN 1998-1/NA/Z2 NB
Dĺžka rampy (SK) : 306,7 m (SO 101-00)
Šírka rampy : 3,5 m (medzi nespevnenými krajnicami)

  • slide
  • slide