Diaľnica D1 BA- Trnava rozšírenie na 6-pruh + kolektory

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Činnosť:

Zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie stavebného zámeru

Popis:

Úprava diaľnice D1 Bratislava – Trnava predstavuje rozšírenie diaľnice D1 z pôvodnej 4-pruhovej diaľnice kategórie D 26.5/120 na 6-pruhovú diaľnicu v kategórii D 33.5/120, so súbežnými jednosmernými kolektormi (cestami) po oboch stranách diaľnice D1 Bratislava – Trnava, kategórie C 9.5/80. Pri technickom návrhu kolektorových pásov sa brali do úvahy všetky budúce funkcie celej navrhovanej stavby. Z tohto hľadiska sa jedná o najzložitejšiu a zároveň najkomfortnejšiu diaľničnú stavbu na území Slovenskej republiky, ktorej výsledkom bude „desať – pruh“ . Diaľnica D1 Bratislava – Trnava je navrhnutá v dĺžke takmer 38 kilometrov a tvorí ju 450 stavebných objektov: 80 mostných objektov 6 diaľničných križovatiek, 6 križovatiek na kolektoroch, 21 protihlukových stien s celkovou dĺžkou takmer 25 km, rekultivácie dočasných záberov, demolácie, oplotenia, oporné a zárubné múry, vystužené násypy telesa diaľnice a kolektorov preložky kanalizácií a vodovodov, preložky vzdušných a podzemných vedení, verejné osvetlenie, ochrana ropovodu a produktovodu, Informačný systém diaľnice a iné.

  • slide