Cesta I/68 Plavnica, preložka

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Činnosť:

Vypracovanie DSP a DP

Popis:

Preložka cesty I/68 je súčasťou rozvojovej osi tretieho stupňa, a to Ľubovniansko – Bardejovská os Stará Ľubovňa – Bardejov. Zabezpečuje napojenie Ľubovnianskeho regiónu na Prešovský región. V súvislosti s navrhovanou rekonštrukciou hraničného priechodu Mníšek nad Popradom – Piwniczna nadobúda táto trasa medzinárodný význam. Výstavbou preložky cesty I/68 bude zabezpečená komunikácia s dostatočnou kapacitou pre celé výhľadové obdobie do roku 2043. Situovanie preložky cesty mimo zastavané územie s priaznivejšou priestorovou polohou cesty so sebou prinesie skrátenie cesty, skrátenie jazdnej doby, zníženie prevádzkových nákladov a časovú úsporu cestujúcich. Situovanie mimo zastavaného územia taktiež zabezpečí predpokladané zníženie dopravnej nehodovosti, hluku a emisií.
  • slide
  • slide