Tunel Šibeník

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Činnosť:

Dokumentácia na stavebné povolenie
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (žltá kniha)

Popis:

Dĺžka razeného tunela (PTR/ĽTR): 540 / 540 m
Dĺžka tunela s portálmi (PTR/ĽTR): 588 / 588 m
Technológia výstavby tunela: cyklické razenie NRTM, hĺbený úsek
Prierez tunela:
plocha výrubu 86,86 – 100,23 m2 ;
plocha užitočného priestoru 54,5 m2
Šírka tunela: 10,0 m
Svetlá výška tunela: 6,80 m v osi
Priechodný prierez tunela: 48,0 m2
Výška priechodného prierezu: 4,8 m
Šírka jazdného pruhu: 3,75 m
Šírka núdzového chodníka: 2 x 1,00 m
Šírka medzi obrubníkmi: 8,0 m
Výška obrubníka: 0,15 m
Výška nad služobným chodníkom: 2,20 m
Polomer smer. oblúka (PTR/ĽTR): R=2693,75/1700,00; L=1020,343/466,317
Pozdĺžny sklon tunela (PTR/ĽTR): +3,74% / +3,508% ; -4,916%/-4,505
Priečny sklon tunela: 2,5%
Max. výška nadložia: 36,0 m
Min. výška nadložia: 4,0 m
Geologické pomery:
Kvartérne zeminy sú zastúpené komplexom deluviálnych sedimentov. V celom priestore tunela a v pri portálových úsekoch vystupuje flyšová formácia. Zistené horniny patria zubereckému súvrstviu v typickom flyšovom vývoji.

Počet priechodných priečnych prepojení: 1
Počet SOS výklenkov (PTR/ĽTR): 3/3
Počet hydrantových výklenkov (PTR/ĽTR): 3/3
Počet výklenkov ČD: 18/18
Vetranie tunela: pozdĺžne

Ľavá a pravá tunelová rúra – razená a hĺbená časť – primárne a sekundárne ostenie tunela v dĺ. PTR 588 m, LTR 588 m
Únikové chodby – primárne a sekundárne ostenie únikových ciest v dĺ.ÚC1 18,20 m
Odvod drenážných vôd – bočné drenážne odvodnenie tunela DN 200, DN 250 dĺ. PTR 1176 m, LTR 1176 m
Odvod oplachových vôd – odvodnenie oplachových vôd z tunela pomocou štrbinových žľabov PTR 588 m, LTR 588 m
Vozovka, chodníky a kábelové trasy – vozovka, chodníky a kabelové trasy PTR 630 m, LTR 628 m
Skladba vozovky v razenom tuneli :
Cementobetónová doska CB I – 250 mm (160/90)
Cementová stabilizácia SC I – 220 mm
Drenážna vrstva štrkodrva ŠD 0-32, min 300 mm
Požiarny vodovod – Požiarny vodovod TVL DN 150 – 1214 bm
Technologická centrála VP
  • slide
  • slide
  • slide