Stredisko správy a údržby diaľnic Poruba na ceste I/35 Lešná – Palačov (Česká republika)

Objednávateľ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Činnosť:

Zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) stredisko správy a údržby rýchlostní silnice

Popis:

SSÚRS Poruba bude zaisťovať správu a údržbu rýchlostnej cesty v úseku Lešná – Palačov, a v naväzujúcich úsekoch ciest I/35 a I/48. Konkrétne úseky a ich dĺžky vrátane mostov a úsekov, kde v zimnej údržbe nie je možné použiť soli, stanoví investor pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie. Stredisko bude zabezpečovať prejazdnosť cesty po celý rok s dôrazom prevažne na zimné obdobie, údržbu a opravu vozovky, dopravných plôch, odvodnenia cesty, mostných objektov, zabezpečenie zariadení, dopravných značení, mechanizačných a dopravných prostriedkov SSÚRS, silno a slaboprúdové zariadenia. Súčasťou činnosti bude tiež odstraňovanie prekážok a havarovaných vozidiel. K zaisteniu týchto činnosti bude slúžiť technické vybavenie areálu SSÚRS. Jedná sa o nákladné a osobné automobily vrátane príslušenstva komunikačná a spojovacia technika. S ohľadom na nutnú pohotovosť techniky je potrebné v rámci areálu zaistiť technické zázemie pre odstavenie, údržbu a drobné opravy tejto techniky. K tomuto účelu bude slúžiť opravovňa automobilovej techniky vŕatane príslušenstva, čerpacie stanice pohonných hmôt, výrobník soľanky a garážové a skladové objekty.

  • slide