Diaľnica D1 0135 Kroměříž východ – Říkovice (Česká republika)

Objednávateľ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Činnosť:

Výkon činnosti stavebného dozoru podľa zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha)

Popis:

Predmetná stavba je riešená v úseku od mimoúrovňové križovatky (MÚK) Kroměříž východ (km 64,000) po provizórne napojenia na I/55 pred Horními Moštěnicemi (km 75,3000). Súčasťou stavby je aj úsek rýchlostnej komunikácii R55 v smere od Otrokovíc od staničenia km 10,800 po napojenie na D1 v priestore MÚK Hulín v km 14,200 R55. Na trase sú navrhnuté tri križovatky, ktoré umožňujú jednak rozdelenie komunikácií (D1 a R55 – MÚK Hulín) alebo napojenie diaľnice alebo rýchlostnej cesty na komunikačné siete (na I/55 – MÚK Hulín západ, na II/432 MÚK Hulín východ). Celková dĺžka stavby je 11,3 km kategórie D26,5/120.
  • slide
  • slide
  • slide