Inžinierske a pozemné stavby


Úvod

Článok sme publikovali na webovej stránke: https://www.wilio.sk/rady-a-tipy/clanok/inzinierske-a-pozemne-stavby

Na Slovensku v posledných rokoch už asi každý zaznamenal zvýšenú stavebnú aktivitu rôzneho druhu. Vo veľkom množstve sa stavajú nové obytné zóny na okraji veľkých miest, vznikajú satelitné mestečká, inde sa stavajú nové nákupné centrá, biznis štvrte, diaľnice, tunely alebo mosty. Momentálne platný stavebný zákon definuje spomenuté stavby rôznym spôsobom. Legislatíva narába s pojmami inžinierske stavby a pozemné stavby. Vysvetlíme si, v čom sa od seba odlišujú a uvedieme si aj viacero konkrétnych príkladov.Stavba a jej definícia

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podklad.

Pevným spojením so zemou sa rozumie: spojenie pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, umiestnenie pod zemou.

Zákon následne ďalšími definíciami rozlišuje medzi inžinierskymi stavbami a pozemnými stavbami. Vedieť rozlíšiť jednotlivé druhy stavieb sa oplatí najmä v prípade, že stavebník potrebuje osloviť stavebnú firmu a na začiatku celého procesu sa chce zorientovať v tom, aké práce bude v skutočnosti potrebovať.

Pozemné stavby

Pozemné stavby sú definované ako priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí. Nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Delia sa na dve hlavné skupiny a to: bytové budovy, nebytové budovy.

Bytové budovy

Bytové budovy majú minimálne jednu polovicu podlahovej plochy určenú na bývanie. Medzi takéto štruktúry zaraďujeme rodinné domy, bytové domy, detské a študentské domovy.

Byt

Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. Tento druh stavby je považovaný za základnú jednotku, viacero bytov pohromade môže následne vytvárať viacero typov stavieb – bytový dom alebo rodinný dom.

Bytový dom

Bytový dom je definovaný ako súbor minimálne štyroch bytových jednotiek, ktoré majú spoločný vchod z verejnej komunikácie. Nachádzame ich v obciach alebo aj mestách a predstavujú populárny spôsob, ako bývať pomerne komfortne so zachovaním relatívneho súkromia.
S vyšším počtom bytových jednotiek množstvo súkromia klesá, ale tento nedostatok je vyvážený nižšími prevádzkovými nákladmi, ktoré sa vo väčšom bytovom dome rozdelia medzi viacerých obyvateľov.

Rodinný dom

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie. Má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Výhodou rodinného domu je maximalizácia priestoru a súkromia, nevýhodou sú tiež maximálne náklady, ktoré musí znášať jedna rodina.

Nebytové budovy

Do kategórie pozemných stavieb patria aj nebytové budovy, pri ktorých je podiel obytných priestorov vzhľadom k rozlohe podlahy menej ako 50%. Typickými príkladmi sú hotely, motely, administratívne a priemyselné budovy, kultúrne zariadenia alebo zastrešené budovy určené na šport, poľnohospodárske budovy, sklady, maštale, krematóriá, kostoly, kultúrne pamiatky alebo aj kasárne.

Inžinierske stavby

Inžinierske stavby nie sú určené na pobyt osôb v nich, ich hlavnou funkciou je plnenie špecifických požiadaviek.

Medzi Inžinierske stavby zaraďujeme:

 • diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
 • železničné, lanové a iné dráhy,
 • vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,
 • mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,
 • prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,
 • diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,
 • diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
 • diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,
 • diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,
 • banské stavby a ťažobné zariadenia,
 • reklamné stavby.

Nechajte si poradiť od nášho overeného odborníka zo spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Aké druhy podzemných stavieb poznáme?

Aj keď to možno nie je na prvý pohľad vidieť, podzemné stavby tvoria významnú súčasť nášho života a predstavujú dôležitú súčasť chrbtice infraštruktúry.

Líniové podzemné stavby sú také, kde dĺžka významne prevláda nad ostatnými rozmermi. Jedná sa najmä o tunely (železničné alebo cestné) ale aj rôzne vodné privádzače či podzemné chodby (kolektory) v mestách, ktoré slúžia na umiestenie inžinierskych sieti (elektrina, voda, plyn) na zásobovanie jednotlivých objektov.

Veľkopriestorové podzemné diela sú také, ktoré majú všetky rozmery približne rovnaké. Patria sem napr. podzemné zásobníky plynu, vodojemy, sklady rôznych materiálov.

Špeciálnu skupinu podzemných stavieb tvoria systémy metra, úložiská jadrového odpadu a podobne.

Aké technologické vybavenie je potrebné pre budovanie podzemných stavieb?

Výstavba podzemných diel je náročná činnosť, ktorá si vyžaduje celú paletu strojov a zariadení na výstavbu. Sú to zariadenia na rozpojovanie a odťažbu hornín, systémy vetrania, odvádzania podzemných vôd a osvetlenia. V súčasnosti sa čoraz viac dostávajú k slovu informačné systémy, ktoré zabezpečujú bezpečnosť pracovníkov v podzemí.

Debniaci voz používaný pri betonáži v tuneli

Kedy a ako často je potrebná sanácia a rekonštrukcie tunelov?

Vo všeobecnosti sa tunely stavajú na životnosť 100 rokov. Po uplynutí životností je potrebné vykonať veľkú opravu so zabezpečením stability celého diela. Niekedy je však potrebné vplyvom nepriaznivých prírodných podmienok vykonať opravy oveľa skôr. Ďalej sú v tuneli rôzne technologické zariadenia (osvetlenie, vetranie), ktoré majú životnosť 10 - 30 rokov.

Tunel si však vyžaduje aj pravidelnú údržbu, ktorá si vyžaduje 2x ročne jeho odstávku. Vtedy sa tunel čistí a overuje sa funkčnosť jednotlivých prvkov.

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia s.r.o. - špecialisti v oblasti projektovania, dozorovania, inžinierskej činnosti, majetko-právneho vysporiadania a expertíznej činnosti.