Klientom poskytujeme komplexnú starostlivosť v schvaľovacom procese investičnej výstavby od prípravy a posúdenia plánovaného investičného zámeru cez odbornú poradenskú činnosť počas realizácie stavby až po jej kolaudáciu. Usmerníme a poradíme pri tvorbe plánovaného investičného zámeru, podrobne pomenujeme skladbu možných rizík, zadefinujeme kľúčové body konaní, navrhneme alternatívy a poskytneme služby inžinierskej činnosti počas prípravnej, predprojektovej, projektovej a realizačnej fázy až po kolaudáciu.

Radi pre Vás zabezpečíme nasledovné:

 • rozhodnutie o umiestnení stavby,
 • stavebné povolenie,
 • kolaudačné rozhodnutie,
 • všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete,
 • ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie a iné),
 • povolenie k odstráneniu stavby,
 • odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
 • posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie (EIA),
 • konania pred špeciálnymi stavebnými úradmi,
 • ohlásenie drobných stavieb,
 • konanie o dodatočnom povolení stavby.