Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká, PD

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Činnosť:

Geodetické zameranie, realizačný projekt, výkon odborného autorského dohľadu

Popis:

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie samostatného chodníka a cyklotrasy na Hlbokej ulici v Trnave.
Začiatok úseku chodníka a cyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri. Chodník a cyklotrasa budú pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je navrhnuté zúžené miesto, trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom sa trasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalej napojené na plánovaný projekt Severnej veže.
Predmetná stavba „Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká Trnava“ má charakter rekonštrukcie a novostavby. Napojenie na existujúci komunikačný systém stavby bude v začiatku úseku plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri, v konci úseku napojením na plánovaný projekt Severnej veže.