Majetkovoprávne vysporiadanie, ktoré zabezpečuje naša spoločnosť, pozostáva z vysporiadania práv k nehnuteľnostiam dotknutých výstavbou a úzko nadväzuje na inžinierske činnosti pri príprave stavieb. MPV zahŕňa:

 • identifikáciu majetkovoprávnych vzťahov stavby, zistenie identifikačných údajov fyzických a právnických osôb a rokovania s majiteľmi,
 • zabezpečovanie všetkých foriem zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách, riadnych zmlúv, resp. zabezpečovanie rozhodnutí o vyvlastnení pozemkov pre investora,
 • zabezpečovanie geometrických plánov pre dočasné i trvalé zábery stavby a vecné bremená inžinierskych sietí,
 • zabezpečovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb pre dočasné i trvalé zábery a vecné bremená,
 • zabezpečovanie povolení o vyňatí z pôdneho a lesného fondu,
 • zabezpečovanie zápisov vlastníckych práv na katastri nehnuteľností na príslušnom Okresnom úrade, katastrálny odbor,
 • zabezpečovanie zápisu vecných bremien na príslušnom katastri nehnuteľností v prospech správcov inžinierskych sietí.

Majetkovoprávne vysporiadanie pozostáva najmä:

 • z rokovania s vlastníkmi nehnuteľností,
 • z uzatvárania zmlúv o budúcich zmluvách (kúpnych, nájomných, o vecných bremenách, o prevode majetku, o prevode správy a pod.),
 • z uzatvárania kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv o vecných bremenách, zmlúv o prevode majetku, zmlúv o prevode správy a pod.,
 • z podávania návrhov na vklad na príslušnom katastri nehnuteľností,
 • zo zastupovania objednávateľa v konaní o návrhu na vklad,
 • z vypracovania a podávania návrhov na vyvlastnenie,
 • zo zastupovania objednávateľa vo vyvlastňovacom konaní a v odvolacom konaní,
 • z ostatných súvisiacich činností.