Inžinierska činnosť
Klientom poskytujeme komplexnú starostlivosť v schvaľovacom procese investičnej výstavby od prípravy a posúdenia plánovaného investičného zámeru.

Cez odbornú poradenskú činnosť počas realizácie stavby až po jej kolaudáciu.

Usmerníme a poradíme pri tvorbe plánovaného investičného zámeru, podrobne pomenujeme skladbu možných rizík.

Zadefinujeme kľúčové body konaní, navrhneme alternatívy a poskytneme služby inžinierskej činnosti počas prípravnej, predprojektovej, projektovej a realizačnej fázy až po kolaudáciu.
Radi pre Vás zabezpečíme nasledovné:


 • rozhodnutie o umiestnení stavby
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
 • ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie a iné)
 • povolenie k odstráneniu stavby
 • odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie (EIA)
 • konania pred špeciálnymi stavebnými úradmi
 • ohlásenie drobných stavieb
 • konanie o dodatočnom povolení stavby