Modernizácia trate Sudoměřice – Votice (Česká republika)

Objednávateľ:

Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.

Činnosť:

Vypracovanie DSP

Popis:

V rámci modernizácie trate Sudoměřice – Votice s celkovou dĺžkou 16,9 km bolo v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie riešených množstvo skalných zárezov. Na spomínanej trase sa nachádzajú zárezy na úseku s celkovou dĺžkou 2,5 km a s hĺbkou až do 20 m. Horninové prostredie v miestach skalných svahoch bolo po trase premenlivé, s rôznym stupňom puklinatosti a rôznym stupňom zvetrania skalného masívu. Sanácia skalných svahov bola z tohto dôvodu po trase rozdelená do ôsmich dielčích lokalít. Navrhovaná preložka železničnej trate 220 Sudoměřice – Votice začína v staničení 94,859 a v km 111,763 sa železničná trať napája na existujúce vedenie železničnej trate. Celková dĺžka riešeného úseku je približne 16,9 km. V prevažnej väčšine navrhovaného úseku je trasa vedená ako novostavba, s výnimkou krátkeho úseku, v ktorom sa stavba napája na už existujúci úsek železničnej trate.

  • slide