Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Činnosť:

Zhotovenie DÚR a DSZ

Popis:

Trasa navrhovaného 2. profilu diaľnice D3 prechádza v súbehu existujúcej cesty I/11 cez členitý reliéf s pomerne veľkými terénnymi prekážkami, ktoré sú prekonávané viacerými opornými múrmi a tunelom. Navrhovaný variant v najväčšej miere obchádza súčasnú zástavbu a aj plánovanú, v zmysle platných územných plánov. Z hľadiska územného návrhu trasy 2. profil diaľnice najviac ovplyvňuje podmienka súbehu s existujúcou cestou I/11 a existujúca ľavá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil je navrhnutá v dĺžke 4 km v kategórii D 24,5/80. Bude ju tvoriť 134 stavebných objektov v nasledovnom zložení:


– 8 mostov na diaľnici,
– tunel Horelica – pravá tunelová rúra,
– 18 oporných a zárubných múrov,
– 32 protihlukových stien s celkovou dĺžkou takmer 5 km, a to vrátane ich doplnenia na ľavom profile,
– diaľničná kanalizácia a ORL,
– preložky a rekonštrukcie ciest,
– 4 preložky a úpravy vodných tokov,
– preložky a úpravy inžinierskych sietí,
– informačný systém diaľnice.
  • slide
  • slide
  • slide