Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. poskytuje projekčné služby a vypracováva:

  • technické štúdie, investičné štúdie a štúdie realizovateľnosti,
  • dokumentácie stavebného zámeru, dokumentácie na územné rozhodnutie a dokumentácie na stavebné povolenie,
  • dokumentácie na ponuku a dokumentácie na realizáciu stavby, dokumentácie na vykonanie prác, ako aj dokumentácie na zmenu stavby pred dokončením a dokumentácie skutočného realizovania stavby.

Zabezpečíme dokumentáciu pre EIA proces a to najmä zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dopravno-inžinierske prieskumy  a iné dokumentácie.

V tejto oblasti ide najmä o projektovanie a autorský dozor pre:

  • Dopravné stavby
  • Pozemné stavby
  • Podzemné stavby
  • Vodohospodárske stavby
  • Geotechnika

Pri projektovaní využívame BIM metódu (Building Information Modeling), ktorá je pripravená na tímovú prácu a kooperáciu profesií, čo sa prejaví vo vyššej kvalite samotných projektov.