Geodetická činnosť


Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. realizuje geodetické práce v rámci inžinierskej geodézie, ako aj pre kataster nehnuteľností. Pre inžiniersku geodéziu zabezpečujeme


  • polohopisné a výškopisné zamerania (cesty, mosty, diaľnice, železnice a iné stavby),
  • vytýčenie podzemných inžinierskych sietí,
  • porealizačné zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí,
  • vytyčovanie stavieb,
  • tvorbu účelových máp veľkej mierky pre spracovanie projektovej dokumentácie,
  • založenie a určenie bodov podrobných polohových a výškových bodových polí,
  • geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov.


V rámci katastra nehnuteľností zabezpečujeme:


  • vyhotovovanie geometrických plánov
  • vytýčenie hraníc pozemkov
  • výkupové elaboráty.

Geodetickú činnosť realizujeme vlastnými personálnymi kapacitami pracujúcimi s najmodernejším prístrojovým vybavením.